EVRY Operations

Nettskyen er et strategisk redskap for innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling. EVRY øker sine investeringer på infrastruktur for nettskyen. Det vil komme kundene til gode i form av raskere time-to-market og ledende infrastrukturløsninger.

Nyere undersøkelser fra både Gartner og IDC viser at mange selskaper i begrenset grad har tatt i bruk skytjenester. Den viktigste driveren så langt har vært ønsket om å forbedre produktivitet og redusere kostnader. Allikevel sier sju av ti virksomheter at de alltid vil ønske å operere med en blanding av tradisjonell IT og skytjenester. Hybride nettskyløsninger gir høyere avkastning på investeringene enn alternative miljøer og tilbyr teknologisk fleksibilitet som støtter ulike strategier. Kundene ønsker også en hybrid løsning for å forbedre sikkerheten og redusere risiko. Et nøkkelelement for kunder er den fleksibiliteten en hybrid løsning gir for å ta smarte valg av arbeidsbelastning og data; hva som skal være i nettskyen og hva som skal være i et separat miljø. 

Hybride nettskyer kan maksimere verdien av eksisterende infrastruktur, men i årene som kommer forventer EVRY at kundene ønsker å skape forretningsverdi langt utover fordelen av høyere effektivitet. De vil drive innovasjon og digital forretningsvirksomhet som skaper vekst gjennom for eksempel nye forretningsmodeller, nye produkt- og tjenestetilbud, nye markedssatsninger, og initiativer for kognitiv IT og tingenes internett. 

Akselerert transformasjon

For å møte kundenes behov har EVRY inngått et langsiktig partnerskap med IBM. Samarbeidet medfører en vesentlig bedring i EVRYs infrastrukturtilbud til sine kunder. 

Gjennom avtalen skal EVRY samarbeide med IBM om drift av sine grunnleggende infrastrukturplattformer. IBM skal ha en nøkkelrolle i å transformere EVRYs grunnleggende infrastrukturtjenester til globale plattformer med velprøvd metodikk og global ekspertise. 

EVRY vil fortsette å lede utviklingen av verdiskapende infrastrukturtjenester og kombinere dette med utnyttelsen av IBM sin innovative og globale teknologi. 

Som en del av avtalen skal EVRY investere mer enn NOK 500 millioner kroner på å bygge den beste infrastrukturløsningen i Norden. EVRYs kunder vil nå kunne få tilgang på hybride nettskyløsninger basert på IBM sin Softlayer Platform som installeres ved EVRY sitt datasenter på Fet utenfor Oslo. I tillegg vil kundene kunne nyte godt av en fleksibel infrastruktur som gjør deres digitaliseringsprosess mer smidig. 

For at EVRY skal lykkes i målet om å skape digitale fortrinn for sine kunder, er selskapets evne til å tilby ledende infrastruktur helt kritisk. Infrastruktur er selve fundamentet vi bygger og utvikler løsninger på, for å skape forretningsverdi og -resultater for våre kunder. EVRY har startet transformasjonsreisen, men for å levere de beste løsningene i markedet trenger vi å akselerere videreutviklingen av egen infrastrukturvirksomhet. 

Med IBM som en global tjenesteleverandør for grunnleggende infrastrukturløsninger vil kundene nyte godt av kortere time-to-market og ledende infrastruktur, inkludert nye nettskybaserte løsninger. 

Denne strategiske beslutningen gjør at EVRY kan fokusere på å være en kundesentrisk organisasjon som satser på løsninger som skaper forretningsverdi, bygd på ledende teknologi. 

Et bredt tilbud 

EVRY hjelper kundene med å modernisere eksisterende systemer og flytte dem til skybaserte miljøer. Kunder som flytter til en hybrid modell ønsker at prosessen skal være enkel, trygg og basert på beste praksis. Gjennom inngående bransjekunnskap og dyptgående teknologiinnsikt tilbys bruksklare skyløsninger. EVRY er opptatt av å sikre at kunder fatter rette beslutninger, og bistår med valg av riktig nettskyløsning. 

Vi oppnår dette ved grundige undersøkelser av kundenes nåværende løsninger og prosesser, og deres fremtidige. Et veikart for nettskyen lages basert på dette. EVRYs lange erfaring som samarbeidspartner i transformasjonsprosesser for et stort antall private og offentlige organisasjoner, gjør oss til en ledende nordisk leverandør av nettskytjenester.