EVRY Financial Services

EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. Segmentet tilbyr en bred og helhetlig løsningsportefølje som støtter bankernes kontinuerlige endringsprosesser, og muliggjør neste generasjon banktjenester. 

Digitalisering endrer bankkundenes adferd, samtidig som nye reguleringer akselererer transformasjonen av banknæringen. For å møte og ivareta kundenes forventninger, utvikler og forbedrer bankene stadig sine digitale tjenester. Den økende digitaliseringen skaper rom for bankene å interagere oftere med kunder og skaper nye muligheter for å forstå kundens preferanser og behov. Dette gjør det enklere for bankene å tilby relevante og individualiserte tjenester gjennom en sømløs kundeopplevelse som går på tvers av flere kontaktflater.

Økt konkurranse fra nye aktører i markedet stiller banksektoren overfor høye krav om tilpassing av produkter og å finne nye måter å møte og ivareta kundene. Bankene er alltid på jakt etter konkurransefortrinn som skiller dem fra andre aktører, gjerne ved å tilby bedre kundeopplevelser gjennom ny teknologi. Modernisering og forenkling av sentrale IT-systemer er fortsatt viktig for banksektoren. Dette er med på å tilrettelegge for automatisering av ende-til-ende-prosesser, øke kostnadseffektivitet og gi digitale fortrinn.

Definerer morgendagens bank 

EVRY har erfaringen, ressursene og kompetansen finansinstitusjoner trenger for å transformere sin virksomhet og kontinuerlig utvide digitale fortrinn. Gjennom inngående bransjekunnskap finner vi metoder for å hjelpe bankene med å tenke nytt og generere ideer som forbedrer hvordan de opererer og konkurrerer. EVRY vil fortsette å investere betydelige midler i kontinuerlig videreutvikling av en innovativ og kostnadseffektiv løsningsportefølje.

I dag betjenter EVRY Financial Services 150 kunder i 12 land og har 1 299 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som preger bank- og finansmarkedet. 

Et viktig element i EVRYs strategi er å utvide og styrke vårt geografiske fotavtrykk i det nordiske markedet. Samtidig skal vi fortsette vår ekspansjon utenfor Norden innen utvalgte områder som korttjenester, forebygging av svindel, utlånssystemer og minibanktjenester. For å møte kundebehov og tilpasse oss utviklingen i markedet, har EVRY Financial Services en leveransemodell som er fullt integrert med selskapets enhet for globale leveranser. Vi ser positivt på markedsmulighetene som ligger foran oss, og er godt posisjonert til å kapitalisere på disse.

Fokusområder for EVRY Financial Services

EVRY Strategic Design Lab
Vi mener at innovativ designtenkning er en metodikk som bidrar til å skape bærekraftige digitale fortrinn, når store virksomheter utvikler sine forretningsstrategier i dagens disruptive marked. For å tilby den beste bistanden til våre kunder, har vi etablert EVRY Strategic Design Lab i samarbeid med Method, en verdensledende aktør innen opplevelsesdesign. Sammen anvender vi design som et verktøy for nytenkning om hvordan våre kunder skal kunne identifisere nye kilder til verdiskaping og inntekter. Dette er en satsning for å identifisere, skape og levere verdi for våre kunder ved å kombinere kompetanse på forretningsutvikling, bransjeerfaring, designtenking og ny teknologi.

Digital Design & Insight
For å sikre at vi har høy relevans for våre kunder i det digitale markedet, har vi etablert den nye forretningsenheten Digital Design & Insight. Med dedikerte tverrfaglige team som forstår den enkelte bankens merkevare og markedsmodell, hjelper vi kunder med å utvikle digitale fortrinn. Digital Design & Insight samler ekspertise innen prediktiv analyse, CRM, UX, UI og front-end utvikling for å hjelpe kundene med å realisere det verdiskapende potensialet i det digitale. 

Financial Services Labs
EVRYs research-arbeid tar utgangspunkt i kundebehov i kombinasjon med teknologitrender og nye løsninger. Research, co-creation og prototyping av konsepter er tre distinkte disipliner som er viktige i vår måte å arbeide på. Vi tar en menneskesentrisk og designbasert tilnærming for å skape innovative konsepter sammen med våre kunder og partnere. Dette bidrar til vekst og innovasjon hos bankene. Våre research-team er forankret i hele organisasjonen for å tilrettelegge for, støtte og akselerere innovasjon.

Bank 2020
I 2015 lanserte EVRY Bank 2020, et innsiktsprogram om fremtidens bank. Hensikten med programmet er å undersøke hvordan bankene vil bli påvirket av teknologi og forretningsdrivere i nær fremtid. Prosjektet er et samarbeid mellom EVRYs eksperter og bankene. Det siste året har vi publisert flere white papers, blant annet om økonomisk adferd hos Millennials, finansielle behov i små og mellomstore bedrifter, og analyser av potensialet for teknologier som blockchain, dataanalyse og kunstig intelligens.

Neste generasjons kjernebank
Det er avgjørende for bankene å levere brukervennlige banktjenester med state-of-the art funksjonalitet, både til kunder og egne ansatte. EVRYs investeringer i neste generasjon bank- og betalingsløsninger er derfor av stor strategisk betydning for selskapet.

EVRY etablerer de nye løsningene for kjernebank som en tjenesteplattform med komponenter basert på industristandard. Utviklingsstrategi og implementerings- metodikk er forankret gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry Architecture Network), der EVRY er eneste nordiske medlem. Moderne arkitektur og standarder, blant annet ISO 20022, sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav.

EVRY har lykkes svært godt i det norske markedet for neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger, og har inngått leveranseavtaler med SpareBank1-alliansen, Sparebanken Vest, Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank, Gjensidige Bank, De Samarbeidende Sparebankene og Sparebanken Møre. Kontraktene har en samlet verdi på om lag MNOK 4 540.

Korttjenester og mobilbetaling
EVRYs kortvirksomhet er i betydelig vekst. Som en ledende leverandør av korttjenester, tilbyr vi tjenester til bank- og finansmarkedet, aktører innen detaljhandel, transportsektoren og forretningslivet generelt. Dette gjør at EVRY leverer den mest komplette tjenesteporteføljen på markedet. EVRY er en pioner i å levere konseptet Card as a Service, hvor bankene kan outsource hele eller deler av sin kortvirksomhet. 

Card as a Service, kontaktløse kortløsninger og mobilbetaling er viktige satsningsområder for EVRY, og vi er godt rustet for å møte den forventede veksten på disse områdene i årene fremover. 

Kvalitet og kontinuitet
Driftskvalitet og sikkerhet er grunnleggende krav innen bank- og finanssegmentet. Tydelige og veletablerte kvalitetsprosesser er implementert i hele EVRY Financial Services for å sikre en høy grad av kontinuitet på tvers av forretningsområdet, og at vi opererer i samsvar med felles standarder. Arbeidet med kvalitet og kontinuitet er rettet mot arbeidsprosesser, prosjektledelse, compliance, porteføljestyring, arkitektur, sikkerhet og risiko. Dette sikrer at den kvaliteten EVRY leverer oppfyller både myndighetskrav og markedsstandarder.