Vi skaper digitale fortrinn

Den digitale transformasjonen åpner store muligheter for EVRY. Samtidig stiller den økte krav til oss som leverandør. I 2015 gjorde vi vesentlige endringer for å styrke vår leveranseevne og konkurransekraft.

“Vi skal utvikle kompetanse og konsepter for i større grad å starte den digitale transformasjonen der den hører hjemme – ute hos våre kunders kunder.”

Digitale forretningsmodeller utfordrer mange etablerte virksomheter. Verdikjeder stykkes opp, bransjedefinisjoner utvannes og det som tilsynelatende er substitutter kan raskt bli hovedkonkurrenter. 

Vi må derfor utvikle og utvide våre kompetanseområder, vårt tjenestespekter og vår evne til å respondere raskt og treffsikkert på kundenes behov.

Forståelsen av hvordan digitale løsninger, nye leveransemodeller og nettverkseffekter kan engasjere kunder og påvirke atferd, står sentralt i den digitale transformasjonen. Derfor er kundesentrisk innovasjon selve kjernen i vår strategi i årene fremover. I 2015 tok vi en rekke grep for å styrke vår plattform for vekst, og i 2016 iverksetter vi flere initiativ som skal gi grobunn for økt kundeverdi og fremgang. 

Digitalisering stiller økte krav til endring og fleksibilitet, både organisatorisk og teknologisk. Virksomheter som skaper en god dialog med kundene, samler og bearbeider informasjon, skreddersyr tilbud og agerer raskt og smidig kan oppnå betydelige konkurransefortrinn. Tilsvarende kan offentlige virksomheter som klarer å modernisere, effektivisere og tilpasse tjenester spare betydelig beløp og frigjøre verdifulle ressurser. 

Mange vet hva drømmebildet er, men virksomheter og organisasjoner med ambisiøse planer for modernisering, møter ofte på utfordringer knyttet til eksisterende systemer. «Legacy»-systemene er ikke fleksible nok og det kan være vanskelig å integrere innovative løsninger på toppen av det etablerte. 

Vår erfaring er at digital forretningsutvikling krever systemer som er skalerbare, både teknisk og økonomisk. Dette blant annet for å håndtere funksjonalitetsutvidelser, applikasjonsutvikling, trafikktopper og perioder med stor arbeidsbelastning. Smidighet, fleksibilitet og skalerbarhet er sentrale forutsetninger for en digital virksomhet.

Endringer for å møte behov

Digitalisering endrer kundeatferd og konkurransearenaer, men også virksomhetsstrategier og kravene til IT-tjenester og infrastruktur utfordres. Det betyr at vi som leverandør også må endre oss. 

I 2015 tok vi flere store grep. Vi forenklet organisasjonen og grensesnittet mot kundene. I Norge slo vi sammen forretningsområdene Industries og Regions til Business Area Norway. I Sverige besluttet vi en forenkling av selskapsstruktur og oppnår med det betydelige stordriftsfordeler. I tillegg har vi gjennomført tiltak for å tilpasse våre kostnader til vår markedsposisjon og veksttakt. Vi har primært redusert kostnader ved å forenkle interne prosesser og flytte mer beslutningsmakt og ressurser ut mot kundegrensesnittet. I sammenheng med endringene er det også gjennomført utskiftninger i ledelsen, implementert ny organisasjonsstruktur og ny operativ modell. Kostnadsreduksjonene har innbefattet bemanningsreduksjoner innenfor utvalgte områder. Dette er krevende prosesser, men har vært vurdert som helt nødvendig for å sikre lønnsomhet og rom for investeringer i nye kompetanse- og vekstområder. 

Partnerskap med IBM

I tillegg til organisasjonsendringer og kostnadsreduksjoner har vi også gjennomført andre strukturelle og gjennomgripende endringer. Den 1. oktober 2015 annonserte vi et partnerskap med IBM om investering og utvikling av infrastrukturløsninger. EVRY vil som en del av avtalen investere mer enn 500 millioner kroner for å utvikle Nordens beste skybaserte infrastrukturløsninger. 

Samarbeidet med IBM gjør at vi kan tilby et hybridmiljø som svarer på det behovet mange av våre kunder har for fleksible og skalerbare løsninger. Det gir oss en større motor for videreutvikling og vekst innenfor et område vi forventer vil vokse kraftig i årene fremover. Som en del av partnerskapet overtok IBM 440 ansatte fra EVRYs nordiske organisasjon og 200 ansatte fra vårt kontor i Chandigarh i India.

Digital konkurransekraft 

I 2015 har EVRY tatt viktige grep for å møte den digitale transformasjonen og de kravene våre kunder stiller. Vi kan tilby skybaserte infrastrukturløsninger i verdensklasse som gir fleksibilitet og skalerbarhet. I tillegg skal vi tilby konsepter for effektiv applikasjonshåndtering og utvikle kompetansemiljøer innenfor digital tjenestedesign. Vi skal også utvikle kompetanse og konsepter for i større grad å starte den digitale transformasjonen der den hører hjemme – ute hos våre kunders kunder. 

Mulighetsrommet er stort, men stiller krav til handlekraft og endringsvilje. 2015 var derfor et år med mange endringer i EVRY. Endringer vi mener er nødvendig for å kunne levere det vi lover: Et samarbeid som skal gi våre kunder et digitalt fortrinn.