Samfunnsansvar

EVRY drifter samfunnskritiske IT-systemer. Vi er opptatt av løsningenes robusthet, av å minimere vår klima- og miljøpåvirkning, og å sikre at etiske retningslinjer etterleves. Det er knyttet årlige resultatmål til samfunnsansvar som rapporteres til selskapets konsernledelse. 

Samfunnskritisk drift og personvern

Informasjonssikkerhet dreier seg om å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Brudd på informasjonssikkerheten kan få betydelige konsekvenser både for våre kunder og EVRY som selskap. Gjennom systematisk informasjonssikkerhetsarbeid er EVRY godt rustet til å møte et stadig økende trusselnivå. Vi gjennomfører kampanjer, deltar i Nasjonal sikkerhetsmåned og har et utstrakt samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norsk senter for informasjonssikring, bredbåndleverandører og relevante sikkerhetsmiljøer i inn- og utland. EVRY deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid og er sertifisert etter relevante nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder. EVRY har et sterkt fokus på personvern. Vi følger det internasjonale arbeidet tett og driver løpende kompetanseheving på feltet.

Klima og miljø

EVRY utvikler nye løsninger og produkter som bidrar til et lavutslippssamfunn, samtidig som vi reduserer egne utslipp av klimagasser. De viktigste interne tiltakene er energieffektivisering, digital samhandling, reisereduksjon, sunn innkjøpspolitikk og avfallshåndtering med høy grad av gjenbruk og gjenvinning. 

EVRY jobber med å konsolidere sin datasenterdrift. Det innebærer flytting fra eldre datasentre til det nye datasenteret på Fet som har tatt i bruk et helt nytt og innovativt luftkjølingssystem som fjerner avfallsvarme fra maskinvaren. Luftkjølingssystemet, kombinert med EVRYs bruk av moderne lavenergiservere, gjør dette til et av de mest energieffektive og bærekraftige datasentrene i verden.

Effektiviteten av datasentre måles i PUE (Power Utilization Efficiency), og EVRYs nye datasenteret har en PUE-faktor på 1,1. Til sammenligning har et tradisjonelt datasenter en PUE på mellom 1,8 og 2.

I tillegg bidrar vi til store miljøgevinster gjennom leveranse av digitale løsninger og tjenester som reduserer våre kunders klimapåvirkning. Eksempler på dette er endringene i bank- og finanssektoren med nettbank og e-giro. 

I 2015 oppnådde EVRY 97 av 100 poeng Climate Disclosure Programme (CDP). CDPs klimaprogram arbeider for å redusere bedrifters utslipp av klimagasser og minimere klimaendringer. CDP innhenter informasjon om utslipp av klimagasser, risikoer og muligheter med hensyn til klima og miljø på vegne av 827 institusjonelle investorer med til sammen om lag 100 milliarder dollar i verdier. 

EVRY har redusert sine klimagassutslipp med 50 % siden 2011, med 30 % reduksjon fra 2014 til 2015. Dette er, først og fremst oppnådd gjennom energieffektivisering av serverparker.

Etikk

EVRYs forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct) setter rammene for hvordan vi skal forholde oss til kunder og samarbeidspartnere, medvirke til et godt og inkluderende arbeidsfellesskap, sikre mangfold, og bidra til en høy miljøstandard. Retningslinjene er tilgjengelige på konsernets hjemmeside og intranett. Alle medarbeidere signerer årlig på de forretningsetiske retningslinjene. EVRY stiller tilsvarende krav til leverandører gjennom leverandøretiske retningslinjer (EVRY Supplier Code Principles).

Antikorrupsjon

EVRY arbeider aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon. Gjennom e-læring og skolering trenes de ansatte til å opptre i tråd med konsernets retningslinjer vedrørende gaver, reiser og andre ytelser. Herunder hvordan ta tydelig avstand fra alle former for smøring og bestikkelser. Dersom ansatte lurer på om et forhold eller en gave kan være ulovlig, kan de få rådgivning av compliance-enheten i selskapet.

EVRY har etablerte varslingsordninger og rutiner for å håndtere mistanker om korrupsjon i egen virksomhet. I 2015 mottok EVRY flere varslinger. Ingen av dem gjaldt korrupsjon.

Menneskerettigheter

EVRY støtter FNs menneskerettighetsdeklarasjon med tilhørende konvensjoner. Selskapet legger spesielt vekt på å sikre medarbeideres grunnleggende rettigheter slik disse er nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner. EVRYs etiske retningslinjer er i tråd med FNs Global Compact. 

EVRYs leverandører skal tilfredsstille de standardene EVRY selv har på alle områder knyttet til samfunnsansvar.

Sertifiseringer

EVRY er sertifisert etter følgende standarder:

Sertifisering  Forretningsområde  Utløpsdato       
ISO 9001-2008  EVRY Norge  2018-09     
  EVRY Operations  2018-11     
  EVRY Financial Services Operations  2016-11     
ISO 27001-2013  EVRY Norge  2018-11     
  EVRY Operations  2018-11     
  EVRY Financial Services Operations  2016-11     
ISO 14001-2004  EVRY Operations (Fornebu og Örebro)  2018-11     
PCI DSS  EVRY Financial Services  2016     

En viktig del av styringssystemet er kontinuerlig forbedring. Kundenes tilbakemeldinger på kvalitet blir målt og fulgt opp i egne kundeundersøkelser og med en egen prosess for kundeklager med rapportering til øverste ledelse. Det siste året har det systematiske arbeidet med kvalitet gitt gode resultater og antall kritiske hendelser er redusert.

Styrende dokumenter

Styrende informasjon blir besluttet i selskapets øverste ledelse og publisert på Corporate Management System tilgjengelig for alle ansatte.