Mennesker og kultur

EVRY jobber målbevisst med tiltak som skal skape et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø, med like muligheter for alle. Det settes av betydelige ressurser til kompetanse- og karriereutvikling. I 2015 kåret Universum i Norge EVRY til den fjerde mest attraktive arbeidsplassen i IT-bransjen for studenter.

Kompetanseutvikling

Gjennom 2015 har EVRY styrket sin innsats på kompetanseutvikling. Vi har utviklet et felles akademi for hele selskapet. Hensikten med initiativet er å samle all opplærings- og utviklingsaktivitet under ett tak. Dette skal gi en sterkere forbindelse mellom viktige forretningsmessige veivalg, kompetanseutvikling og selskapets attraktivitet som arbeidsgiver. EVRY Academy ble lansert i mars 2015.

Alle medarbeidere har regelmessige oppfølgingssamtaler hvor det settes arbeidsmål. Den enkeltes arbeidsmål og utviklingsplaner registreres i et kompetansesystem, sammen med fagkompetanse, erfaring og CVer. Konsernet har etablert en egen karrieremodell for alle ansatte som skal skape samsvar mellom den enkeltes personlige mål og selskapets strategiske mål. 

EVRY tilstreber at alle nyansatte skal få en best mulig start i konsernet. Det arrangeres introduksjonsdag den første mandagen i hver måned, der alle nyansatte samles og får en velkomstpakke bestående av informasjon og praktisk utstyr.

Arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet

Arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Medarbeiderundersøkelsen for 2015 ga en medarbeidertilfredshet på 75,3 på en skala fra 0 – 100. Dette er noe svakere enn året før, men et godt resultat gitt de store omstillingene som EVRY har vært gjennom i 2015.

Sentrale temaer i medarbeidermålingen er arbeidsmiljø, ansattes motivasjon, engasjement, ledelse, omdømme og etterlevelse av selskapets verdier. Målingen resulterer i konkrete forbedringstiltak. I 2016 skal det gjennomføres enklere og hyppigere medarbeidermålinger.

Inkluderende arbeidsliv

EVRY jobber for et godt og inkluderende arbeidsfellesskap som er fritt for diskriminering med opphav i religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. 

Konsernets norske del har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv for å styrke fokuset på arbeidsmiljøtiltak, forebyggende sykefraværsarbeid og mangfold. Konsernet samarbeider med Telenor Open Mind og tilbyr jevnlig praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser.